Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / LUẬT HIẾN PHÁP (Khuôn mẫu Dân chủ và Định chế Chính Trị)

LUẬT HIẾN PHÁP (Khuôn mẫu Dân chủ và Định chế Chính Trị)

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “LUẬT HIẾN PHÁP” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Mời tải sách theo link đính kèm:

Luật Hiến Pháp – Khuôn mẫu Dân chủ

Luật Hiến Pháp – Định chế Chính trị

Bài viết liên quan