Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / LUẬN ÁN TIẾN SĨ: VI PHẠM CƠ BẢN HỢP ĐỒNG THEO CÔNG ƯỚC VIÊN 1980

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: VI PHẠM CƠ BẢN HỢP ĐỒNG THEO CÔNG ƯỚC VIÊN 1980

FDVN trân trọng giới thiệu Luận án Tiến sĩ của Tác giả Võ Sỹ Mạnh với đề tài: Vi phạm cơ bản Hợp đồng theo công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và định hướng hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Nội dung Luận án và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Tải Luận án: Vi phạm cơ bản Hợp đồng theo Công ước Viên 1980

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online