Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / LUẬN ÁN TIẾN SĨ: TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

FDVN trân trọng giới thiệu Luận án Tiến sĩ của tác giả Phạm Thị Liên Ngọc, đề tài: Tiền lương trong doanh nghiệp theo pháp luật lao động ở Việt nam hiện nay.

Nội dung Luận án và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Tải PDF: Tiền lương trong doanh nghiệp theo pháp luật lao động ở Việt nam hiện nay

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online