Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / LUẬN ÁN TIẾN SĨ: PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

FDVN trân trọng giới thiệu Luận án Tiến sĩ với đề tài: Pháp luật về bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động ở Việt nam.

Nội dung Luận án và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Tải file pdf tại đây: Pháp luật về bồi thường thại hại trong quan hệ lao động ở Việt nam.

Bài viết liên quan