Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / KỶ YẾU HỘI THẢO: HỢP ĐỒNG THÔNG MINH – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

KỶ YẾU HỘI THẢO: HỢP ĐỒNG THÔNG MINH – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

FDVN trân trọng giới thiệu tài liệu Kỷ yếu hội thảo “HỢP ĐỒNG THÔNG MINH – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN” của Khoa Luật Quốc tế – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi phản đối việc sử dụng tài liệu này vào mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

LINK PDF: KỶ YẾU HỘI THẢO: HỢP ĐỒNG THÔNG MINH – NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

Bài viết liên quan