Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÌNH SỰ HÀNH VI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, BUÔN BÁN PHÁO NỔ TRONG NỘI ĐỊA

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÌNH SỰ HÀNH VI TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN, BUÔN BÁN PHÁO NỔ TRONG NỘI ĐỊA

Ngày 28/4/2017, TANDTC ban hành Công văn 91/TANDTC-PC hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa, trong đó có nội dung đáng chú ý như sau:
– Trước ngày 01/7/2015 (ngày Luật đầu tư 2014 có hiệu lực): các loại pháo nổ thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.
– Từ ngày 01/7/2015 (ngày Luật đầu tư 2014 có hiệu lực) đến trước ngày 01/01/2017 (Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư 2014 có hiệu lực): Kinh doanh pháo nổ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (không còn cấm như trước đây).
– Kể từ ngày 01/01/2017 (Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư 2014 có hiệu lực): Kinh doanh pháo nổ là ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh.
Như vậy, kể từ ngày 01/7/2015 (ngày Luật đầu tư 2014 có hiệu lực) đến ngày 01/01/2017 (ngày Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư 2014 có hiệu lực), không xác định pháo nổ là hàng cấm và không xử lý hình sự về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa.

Tải PDF: Công văn 91/TANDTC-PC

Bài viết liên quan