Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình ảnh / Để được kinh doanh dưới hình thức nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán; Công ty tổ chức cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể.