Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH (1689 trang, cập nhật đến 03/2020)

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH (1689 trang, cập nhật đến 03/2020)

LUẬT SƯ FDVN tiếp tục hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về tố tụng hình sự của Việt Nam hiện hành để người hành nghề luật, người nghiên cứu pháp luật có thể dễ dàng tham khảo, sử dụng.

MỤC LỤC                                                                                                                  

 1. Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội
 2. Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019 của Quốc hội
 3. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội
 4. Văn bản hợp nhất Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội
 5. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội
 6. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội
 7. Văn bản hợp nhất Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, sửa đổi, bổ sung bởi luật số 64/2014/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội
 8. Luật tổ chức tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội
 9. Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012 của Quốc hội
 10. Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật hình sự 2015
 11. Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 93 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
 12. Nghị định số 128/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự
 13. Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
 14. Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
 15. Nghị định 121/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
 16. Nghị định 115/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để đảm bảo thi hành án; việc tạm giữ hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp
 17. Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm
 18. Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thẩm phán của Toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng điều 243 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, hiếm của Bộ luật hình sự
 19. Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội quy định về việc thi hành bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
 20. Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 09 năm 2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật tố tụng hình sự
 21. Nghị quyết số 110/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội quy định về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự
 22. Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 14 tháng 02 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân.
 23. Quyết định số 169/QĐ-VKSTC ngày 25 tháng 04 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành biểu mẫu thống kê về phòng, chống ma túy
 24. Quyết định số 170/QĐ-VKSTC ngày 02 tháng 05 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định
 25. Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, giám sát việc khởi tố, điều tra và truy tố
 26. Quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự
 27. Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án dân sự
 28. Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của tòa án
 29. Thông tư số 14/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ công an quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc với phạm nhân
 30. Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21 tháng 09 năm 2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của tòa gia đình và người chưa thành niên
 31. Thông tư số 23/2018/TT-BQP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Bộ quốc phòng quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội
 32. Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
 33. Thông tư số 49/2017/TT-BCA ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công an quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi
 34. Thông tư số 32/2017/TT-BCA ngày 19 tháng 09 năm 2017 của Bộ Công an quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm
 35. Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22 tháng 08 năm 2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của công an nhân dân
 36. Thông tư số 02/2017/TT-TANDTC ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa
 37. Thông tư 01/2017/TT-TANDTC ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao Quy định về phòng xử án
 38. Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự
 39. Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 07 tháng 08 năm 2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm
 40. Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện
 41. Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử
 42. Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến bào chữa
 43. Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về quan hệ phối hợp giữ cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
 44. Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố
 45. Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03 tháng 04 năm 2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính
 46. Công văn số 254/TANDTC-PC ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân tối cao về người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố tụng hình sự
 47. Công văn số 01/GĐ-TANDTC ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ
 48. Công văn số 148/TANDTC-PC ngày 12 tháng 07 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội
 49. Công văn 146/TANDTC-PC ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử
 50. Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07 tháng 04 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ
 51. Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19 tháng 09 năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự
 52. Công văn số 01/GĐ-TANDTC ngày 25 tháng 07 năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vấn đề về hình sự. tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự
 53. Công văn số 88/TANDTC-PC ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện mô hình xử án

Kính mời tải tài liệu trong file đính kèm:

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online