Feel free to go with the truth

Trang chủ / Study Study / (Tiếng Việt) KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO HỦY BẢN ÁN VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN; HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT; HỦY HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP” 

(Tiếng Việt) KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN TỐI CAO HỦY BẢN ÁN VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN; HỦY HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT; HỦY HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP” 

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online