Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Doanh nghiệp siêu nhỏ có phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế hay không?

Doanh nghiệp siêu nhỏ có phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế hay không?

  Doang nghiệp của tôi thành lập và hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giống cây trồng, có số người làm không quá 10 người lao động với doanh thu hàng năm khoảng 1.8 tỷ đồng. Đến mùa cao điểm thì có thể doanh thu đạt 2.8 ty đồng. Tôi có nộp thuế doanh nghệp tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu bán giống cây trồng. Như vậy thì đối với doanh nghiệp của tôi có phải làm báo cáo tài chính cho cơ quan thuế hay không ? Mong Công ty Luật FDVN có thể tư vấn, tôi xin chân thành cảm ơn !

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Doanh nghiệp siêu nhỏ có phải làm báo cáo tài chính cho cơ quan thuế hay không?

Thứ nhất, tiêu chí xác định doanh ngiệp nhỏ và vừa

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Theo đó “1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.”

Do đó, căn cứ vào tiêu chí trên và dựa vào các thông tin Quý Khách cung cấp như: Doang nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giống cây trồng; có số lao động không quá 10 người; có doanh thu đạt từ 1,8 tỷ đồng – 2,8 tỷ đồng (dưới 3 tỷ đồng) thì doanh nghiệp của Quý Khách được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Thứ hai, Báo cáo tài chính

Căn cứ vào Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ thì “Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp siêu nhỏ, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước”. Nó cung cấp thông tin của doanh nghiệp siêu nhỏ về các nội dung như: Tình hình Tài sản; nợ phải trả; vốn chủ sở hữu; các khoản doanh thu và thu nhập; các khoản chi phí; lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.

Đồng thời tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 132/2018/TT-BTC có quy định

“1. Hàng năm các loại doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp theo thu nhập tính thuế phải lập các báo cáo tài chính như: Báo cáo tài chính; Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Bảng cân đối tài khoản; Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

  1. Báo cáo tài chính và các phụ biểu báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ phải được gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính đồng thời phải được bảo quản, lưu trữ tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật kế toán để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.”

Mặt khác tại Điều 18 của Thông tư này quy định cụ thể:

“1. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

  1. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.
  2. Ngoài báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế, căn cứ vào các thông tin về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tiền lương và các khoản nộp theo lương,… các doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lập các báo cáo kế toán phục vụ cho quản trị, điều hành doanh nghiệp.
  3. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán quy định tại Chương II Thông tư này để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn lập báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính được lập không phải nộp cho cơ quan thuế mà được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, từ những căn cứ nêu trên và các thông tin Quý Khách đã cung cấp thì có thể xác định rằng các doanh nghiệp siêu nhỏ trong trường hợp thông thường phải làm Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tình theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán thì chỉ cần lập báo cáo tài chính nhưng không phải nộp cho cơ quan thuế mà sẽ được bảo quản và lưu trữ, kiểm tra khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Nên Doanh nghiệp của Quý Khách không phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế doanh nghiệp tự bảo quản.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách

Đinh Thị Thông – FDVN Law Firm

……………………………………………………………………………………………………
Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc

Luật sư tại Quảng Ngãi

359 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan