Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / DÂN CHỦ PHÁP TRỊ

DÂN CHỦ PHÁP TRỊ

“Dân Chủ Pháp Trị là cuốn sách mà tôi đã viết lúc còn đang ở lứa tuổi giữa ba mươi, vào những năm đầu mới tốt nghiệp trường luật và hành nghề luật sư ở California. Trong thời gian đó, 1989-1991, thế giới đang chuyển biến nhanh, nhất là trong các quốc gia Cộng sản: Liên Bang Sô Viết đang trên đường tan rã, bức tường Bá Linh vừa sụp đổ, biến cố Thiên An Môn vừa xảy ra. Tôi đã bỏ công việc luật sư để đi thư viện, nghiên cứu và viết trong nỗi thao thức, lòng nhiệt tình và một niềm hoài vọng cao độ cho đất nước Việt Nam. Những giòng chữ mà bạn đọc có trước mắt, thể hiện tấm lòng đó cho quê hương, dân tộc.

Tôi xin trích lại bìa sau của ấn bản 1991: Đây là cuốn sách bàn về một tương lai, một định hướng chính trị và xã hội cho Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp sang một kỷ nguyên mới. Trên cơ bản triết học và lý thuyết nghiêm chỉnh, tác giả đi sâu vào các lãnh vực mà luật pháp phải đương đầu: Trật tự, Công lý, Tự do, Đạo đức, Kinh tế, Chính trị và Lịch sử. Xuyên qua tư tưởng và lý luận từ Plato, Cicero, Khổng Tử, Hàn Phi, Lê Lợi, Kant, Hegel đến Marx, Rawls, Lý Đông A, Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Khắc Viện…tác giả đã trình bày những suy tư mới và lý luận thời đại nhằm đưa ra những mô thức tiêu chuẩn và cơ chế pháp luật cho bối cảnh lịch sử, điều kiện chính trị, xã hội và con người Việt Nam hiện nay. Đây là một luận đề tích cực nhưng mang tính chất vừa phải và bao dung… ”

NHL Madonna Mountain, California Tháng 4, 2012.

Mời tải sách về theo link đính kèm:

Sách Dân Chủ Pháp Trị

Bài viết liên quan