Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / CÔNG VĂN SỐ 606/VKSTC-V11 GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

CÔNG VĂN SỐ 606/VKSTC-V11 GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

Ngày 24 tháng 02 năm 2023 Viện kiểm sát tối cao, ban hành Công văn số 606/VKSTC-V11 Giải đáp, hướng dẫn về khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Cụ thể tại file: CÔNG VĂN SỐ 606/VKSTC-V11

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online