Feel free to go with the truth

Trang chủ / Đất đai - BĐS / CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI TỰ NGUYỆN Ở VIỆT NAM

CƠ CHẾ NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI TỰ NGUYỆN Ở VIỆT NAM

LƯỢC TRÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH, KÍNH MỜI TẢI TOÀN BỘ SÁCH TRONG LINK CUỐI BÀI

Bất động sản (real estate): Đất đai bao gồm cả phần không khí bên trên và phần đất bên dưới cộng với bất kỳ phần đầu tư phát triển cố định ảnh hưởng đến tiện ích sử dụng đất đai (gọi là tài sản liên quan đến đất đai).

Bất động sản (real property): Đất đai và bất kỳ thứ gì cố định, được gắn với đất đai hoặc là bộ phận của đất đai và bất cứ thứ gì được xem xét như không thể di dời theo quy định của pháp luật (đất đai, công trình xây dựng và các tài sản khác cố định không thể di dời gắn với đất đai).

Bất động sản tạo thu nhập: Bất động sản tạo nên địa tô (hoặc các thu nhập khác) cho chủ sở hữu. Bên thứ ba: Những người không phải là các bên tham gia hợp đồng nhưng hợp đồng lại có ảnh hưởng đến lợi ích mà họ có trong đối tượng của hợp đồng.

Bồi thường: Bất kỳ giá trị nào hoặc xem xét có thể quy về giá trị, chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp, được hứa hẹn hoặc dự kiến sẽ được chi trả hoặc được nhận.

Cải cách đất đai: Các quá trình đa dạng liên quan đến việc thay đổi dạng thức của quyền sử dụng đất và việc sử dụng đất tại một khu vực xác định.

Cấp quy hoạch sử dụng đất: Quy mô và mức độ của một phương án quy hoạch sử dụng đất tùy theo cấp quy hoạch là cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện hay cấp xã.

Chia tách bất động sản: Một định nghĩa pháp lý của việc chia tách bất động sản cho mục đích bán hoặc cho thuê hoặc đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật.

chiếm giữ đất đai (land acquisition): Việc một cơ quan hành chính có thẩm quyền thay mặt Chính phủ ban hành quyết định chiếm giữ bắt buộc bất kỳ đất đai nào, bao gồm cả việc lấy đi quyền sở hữu.

Chiết khấu: Ngược với lãi suất cộng thêm, trong đó giá trị của chi phí phát sinh, hoặc lợi ích nhận được là được giảm đi theo một tỷ lệ hàng năm, gọi là tỷ lệ chiết khấu, để nhận được giá trị hiện tại.

chỉnh sửa lại (reformation): Hành vi theo quy định của pháp luật sửa chữa một sai sót trong giấy tờ pháp lý về chuyển quyền hoặc giấy tờ pháp lý khác.

chi phí hoạt động: Chi phí đòi hỏi để vận hành một bất động sản bao gồm chi phí cố định, chi phí lưu động và chi phí dự phòng cho thay thế, sửa chữa.

chi phí thay thế: Chi phí để thay thế một cấu trúc bằng một cấu trúc khác có tiện ích tương đương đã được thẩm định nhưng được xây dựng bằng các vật liệu mới theo tiêu chuẩn, thiết kế và bố trí hiện hành.

chủ quyền (title): (1) Quyền sở hữu đối với đất đai (quyền sử dụng đất ở Việt Nam); (2) bằng chứng về quyền sở hữu hoặc lợi ích của một người đối với bất động sản.

chuyển dịch đất đai (land conversion): Chuyển đổi mục đích sử dụng đất được đề cập tới các biến đổi của loại đất theo quy định từ loại đất theo hiện trạng sử dụng sang loại đất khác.

chuyển đổi đất đai (land exchange): Việc trao đổi quyền sử dụng đất của một thửa đất thuộc quyền sử dụng của bên thứ nhất với quyền sử dụng đất của một thửa đất khác thuộc quyền sử dụng của bên thứ hai mà họ đồng ý là tương đương.

chuyển quyền đối với đất đai (land transfer): Việc chuyển quyền đối với đất đai từ chủ này sang chủ khác.

chứng thư chuyển quyền (deeds): Một văn bản mà khi thực hiện đúng tạo nên việc chuyển quyền đối với bất động sản (một văn bản phù hợp pháp luật đặt ra các điều kiện để đất đai được chuyển quyền).

cơ chế giải quyết bức xúc (GRm): Cơ chế gồm thể chế, công cụ, phương pháp và quá trình để có thể sử dụng vào giải quyết các bức xúc.

cơ quan hành chính: Cơ quan của chính phủ thực hiện quản lý hành chính một lĩnh vực pháp luật toàn diện, đặt ra các quy định chi tiết để thực thi pháp luật trong phạm vi quản lý của mình.

cơ quan tài phán hành chính: Cơ quan tài phán hành chính là một cơ quan tài phán thực hiện theo cách gần giống với cơ quan tư pháp để xem xét các quyết định hành chính. Các quyết định của cơ quan tài phán hành chính sẽ được tòa án hành chính xem xét ở các bước tiếp theo. Cơ quan tài phán hành chính không phải một tòa án mà là một phần thuộc ngành hành pháp của Nhà nước, có trách nhiệm xem xét tất cả các quyết định hành chính bị khiếu nại. Tên gọi Administrative Appeals Tribunal do Chính phủ Liên bang Australia đặt từ năm 1975. Tên này có thể được sử dụng cho tất cả các hệ thống thuộc ngành hành pháp của Nhà nước, độc lập với hệ thống cơ quan hành chính và có trách nhiệm xem xét, giải quyết các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại.

Công bố lãi và lỗ: Báo cáo tài chính hàng năm về lợi nhuận ròng thực tế trước thuế của một bất động sản.

Dạng thức sử dụng đất thuê (leasehold): Đất được sử dụng dưới dạng thuê, theo một hợp đồng mà độc quyền sở hữu đất đai được chuyển giao từ người cho thuê sang người thuê gắn với một khoản tiền thuê thỏa thuận trong một khoảng thời gian thỏa thuận.

Dòng tiền (dòng tiền sau thuế): Khoản tiền mặt mới mà một bất động sản làm ra khi tất cả các thu nhập tiền mặt cùng các khoản tiền mặt khác được tạo nên đã được cộng thêm vào và tất cả các khoản chi phí tiền mặt cùng các khoản chi phí tiền mặt khác đã được trừ đi.

Đánh giá đất (land evaluation): Việc đánh giá tính phù hợp của đất đai theo mục đích sử dụng đã được xác định. Việc đánh giá đất được hiểu theo nghĩa của sản xuất và tính bền vững với đầu vào cần biết là quá trình sản xuất và lợi ích kinh tế nhận được (trong trường hợp phân loại tính phù hợp theo diện tích đất).

Đánh giá giá trị đất (land assessment): Là một quá trình mà bản chất là xác định giá trị của quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu vị trí đất (thửa đất), bao gồm cả quyền đối với khoáng sản dưới mặt đất, quyền đối với nước ven sông, quyền chăn thả gia súc, quyền khai thác gỗ, quyền đánh bắt cá, quyền săn bắn, quyền qua lại và quyền đối với không khí (ở Việt Nam, pháp luật chỉ thừa nhận các quyền đối với tài sản do người sử dụng đất đầu tư trên đất). Người đánh giá đưa ra ước tính về giá trị thị trường của đất đai dựa trên các nguyên tắc kinh tế cơ bản làm nền tảng của quá trình định giá.

Đăng ký: Sự giao quyền của Nhà nước cho nơi mà người nộp đơn đăng ký là các cá nhân hoặc doanh nghiệp được chính thức thừa nhận. ………..

MỜI TẢI SÁCH VỀ THEO LINK ĐÍNH KÈM: 

Cơ chế nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online