Feel free to go with the truth

Trang chủ / Thông báo rút kinh nghiệm

THÔNG BÁO SỐ 20/TB-VKSTC RÚT KINH NGHIỆM VỀ VIỆC TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI NHÀ TẠM GIỮ CÔNG AN CẤP HUYỆN DO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP TỈNH TIẾN HÀNH NĂM 2023

Ngày 26 tháng 01 năm 2024 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông báo số 120/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm về việc trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện do Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh tiến hành nă…

THÔNG BÁO SỐ 07/TB-VKS-KDTM RÚT KINH NGHIỆM VỀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA (XUẤT KHẨU)

Ngày 09 tháng 01 năm 2024 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Thông báo số 07/TB-VKS-KDTM Rút kinh nghiệm về kiểm sát việc giải quyết án kinh doanh thương mại trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (xuất khẩu) NỘI DUNG CẦ…
Hỗ trợ online