Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ BẮT BUỘC CÓ CHỮ KÝ HỘ LIỀN KỀ?

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ BẮT BUỘC CÓ CHỮ KÝ HỘ LIỀN KỀ?

Đất nhà em từ bao đời nay có hàng rào râm bụt làm mốc giới tự nhiên, là ranh giới cho gia đình em và gia đình hàng xóm. Nay họ tự ý chặt hàng rào và xây dựng tường rào lấn sang đất của em. Bảo là trong sổ đỏ diện tích bao nhiêu thì họ làm đúng như diện tích trong số đỏ. Em được biết nhà này được cấp sổ đỏ năm 2014 với diện tích đất chồng lấn lên diện tích nhà em. Khi gia đình hàng xóm làm sổ đỏ thì gia đình em không nhận bất cứ văn bản nào của cơ quan nhà đước khi xác định diện tích ranh giới đất của em và hàng xóm. Em muốn hỏi Luật sư khi được cấp sổ đỏ lần đầu thì bắt buộc phải có chữ ký của những hộ liền kê không? Hay người được cấp sổ đỏ muốn khai diện tích bao nhiêu thì khai? Cán bộ địa chính không hỏi ý kiến gia đình em về ranh giới mà đo vẽ cấp giấy CNQSDĐ cho gia đình hàng xóm là đúng hay sai? Em xin chân thành cảm ơn!

 Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách,sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo Điều 11 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT quy định về Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thì:

1. Xác định ranh giới thửa đất

1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

1.2. Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

  1. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

2.1. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư này cho tất cả các thửa đất trừ các trường hợp sau đây:

a) Thửa đất có giấy tờ thỏa thuận hoặc văn bản xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất có bản vẽ thể hiện rõ ranh giới sử dụng đất mà ranh giới hiện trạng của thửa đất không thay đổi so với bản vẽ trên giấy tờ đó;

b) Thửa đất có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề và hiện trạng ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ hiện có;

c) Đối với thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản có bờ thửa hoặc cọc mốc cố định, rõ ràng trên thực địa thì không phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất nhưng sau khi có bản đồ thể hiện hiện trạng sử dụng đất phải công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư trong thời gian tối thiểu là 10 ngày liên tục, đồng thời phải thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất biết để kiểm tra, đối chiếu; hết thời gian công khai phải lập Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 kèm theo Thông tư này;

2.2. Trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó.

2.3. Trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên liên quan.

2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó.”

Theo quy định đã trích dẫn nêu trên,  tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình nhà hàng xóm vào năm 2014 thì khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cơ quan có thẩm quyền bắt buộc phải thực hiện đo đạc, xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất, bản mô tả ranh giới thửa đất phải được gởi cho những người sử dụng đất liền kề và phải được những người này ký xác nhận. Theo thông tin mà bạn cung cấp, tại thời điểm cấp Giấy CNQSDĐ cho nhà hàng xóm, gia đình bạn không nhận được bản mô tả ranh giới, dẫn đến hiện trạng là bạn và gia đình hàng xóm gây gỗ nhau vì không xác định được ranh giới trong quá trình sử dụng đất. Nếu không thể hòa giải được, bạn có thể khởi kiện đến Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo Ngô Thị Mỹ Trâm – Công ty Luật FDVN

 

Bài viết liên quan