Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / CẢI CÁCH HỒ QUÝ LY

CẢI CÁCH HỒ QUÝ LY

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “”CẢI CÁCH HỒ QUÝ LY  trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH.

Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Mời tải sách theo link đính kèm:

Cải cách Hồ Quý Ly

Bài viết liên quan