Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN / BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Đây là bộ tài liệu QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

 

(Tải bộ tài liệu tại: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

I. BIỂU MẪU TÀI CHÍNH
1.1.0 Danh mục báo cáo tài chính.doc
1.1.0 Quy trình khai báo thông tin.xls
1.1.1 Báo cáo tình hình tài chính.doc
1.1.2 Báo cáo kết quả hoạt động.doc
1.1.3a Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp).doc
1.1.3b Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp).doc
1.1.4 Mẫu Thuyết minh báo cáo tài chính.doc
1.1.5 Mẫu báo cáo tài chính.doc
1.1.6 Mẫu bảng tính các khoản vay.xlsx
1.1.0 Danh mục báo cáo quyết toán.doc
1.1.1 Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.doc
1.1.2 Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính.doc
1.1.3 Mẫu Thuyết minh báo cáo quyết toán.doc
1.1.4 Báo cáo chi tiết chi từ nguồn nsnn và nguồn phí được khấu trừ, để lại.doc
1.1.5 Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án.doc

II. BIỂU MẪU KẾ TOÁN
C00HD – Bảng danh mục các khoản kế toán.xls
C01HD – Bảng chấm công.docx
C02HD – Bảng TTTL, các khoản phụ cấp, trích nộp theo lương.docx
C02HD – Excel.xlsx
C03HD – Bảng thanh toán phụ cấp.docx
C04HD – Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm.docx
C05HD – Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí).docx
C06HD – Bảng thanh toán tiền thưởng.docx
C07HD – Bảng thanh toán tiền phép hàng năm.docx
C08HD – Giấy báo làm thêm giờ.docx
C09HD – Bảng chấm công làm thêm giờ.docx
C10HD – Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ.docx
C11HD – Hợp đồng giao khoán.doc
C12HD – Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán.doc
C13HD – Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán.doc
C14HD – Bảng thanh toán tiền thuê ngoài.doc
C15HD – Bảng phân bổ tiền lương và BHXH.doc
C16HD – Giấy đi đường.doc
C17HD – Bảng kê thanh toán công tác phí.doc
C01HD – Phiếu nhập kho.docx
C02HD – Phiếu xuất kho.docx
C03aHD – Biên bản kiểm kê NL, VL, CC, DC, SP, HH.docx
C03bHD – Biên bản kiểm kê NL, VL, CC, DC, SP, HH.docx
C04HD – Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.docx
C05HD – Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.doc
C01BB – Phiếu thu.docx
C02BB – Phiếu chi.docx
C03HD – Giấy đề nghị tạm ứng.docx
C04BB – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.docx
C05HD – Giấy đề nghị thanh toán.docx
C06HD – Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn.docx
C07BB – Biên lai thu tiền.docx
C01HD – Biên bản giao nhận TSCĐ.docx
C02HD – Biên bản thanh lý TSCĐ.docx
C03HD – Biên bản đánh giá lại TSCĐ.docx
C04HD – Biên bản kiểm kê TSCĐ.docx
C05HD – Biên bản giao nhận TSCĐ sau nâng cấp.docx
C06HD – Bảng tính hao mòn TSCĐ.docx
C07HD – Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.docx
S00HD – DMHTTK và giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép TKKT.doc
S01HD – Nhật ký – Sổ Cái.docx
S02aHD – Chứng từ ghi sổ.docx
S02bHD – Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ.docx
S03aHD – Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ).docx
S03bHD – Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung).docx
S04HD – Sổ Nhật ký chung.docx
S05HD – Bảng cân đối số phát sinh.docx
S01HD – Sổ quỹ tiền mặt (Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt).docx
S02HD – Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.docx
S03HD – Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ.docx
S04HD – Sổ kho (hoặc Thẻ kho).docx
S05HD – Sổ chi tiết NL, VL, CC, DC, SP, HH.docx
S06HD – Bảng tổng hợp chi tiết NL, VL, CC, DC, SP, HH.docx
S07HD – Sổ tài sản cố định.docx
S08HD – Thẻ tài sản cố định.docx
S09HD – Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng.docx
S10HD – Sổ chi tiết các tài khoản.docx
S11HD – Sổ theo dõi chi phí trả trước.docx
S12HD – Sổ chi tiết các khoản phải thu, phải trả nội bộ.docx
S13HD – Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng.docx
S14HD – Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh.docx
S15HD – Sổ chi tiết đầu tư tài chính.docx
S16HD – Sổ chi tiết doanh thu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.docx
S17HD – Sổ chi tiết các khoản tạm thu.docx
S18HD – Sổ theo dõi thuế GTGT.docx
S19HD – Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại.docx
S20HD – Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm.docx
S21HD – Sổ chi tiết chi phí.docx
S22HD – Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.docx
S01HD – Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước.docx
S02HD – Sổ theo dõi nguồn viện trợ.docx
S03HD – Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài.docx
S04HD – Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền.docx
S05HD – Sổ theo dõi nguồn phí được khấu trừ, để lại.docx
S06HD – Sổ theo dõi nguồn thu hoạt động khác được để lại.docx

III. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
3.0 Bảng liệt kê nguồn vốn và sử dụng vốn.doc
3.1 Dự báo doanh thu và chi phí bán hàng.doc
3.2 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh.doc
3.3 Kết cấu của bảng cân đối kế toán.doc
3.4 Dự toán báo cáo dòng tiền.doc
3.5 Mẫu Lập kế hoạch tài chính 5 năm.xls

IV. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
4.5.1a – DNN – Mẫu Báo cáo tình hình tài chính.docx
4.5.1b – DNN – Mẫu Báo cáo tình hình tài chính.docx
4.5.2 Biểu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ.docx
4.5.3 Bản thuyết minh báo cáo tài chính theo TT133.docx
4.1 Hướng dẫn lập báo cáo tài chính.doc
4.2 Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán.docx
4.3 6 Bước lập báo cáo tài chính năm 2018.docx
4.4 Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133.docx

V. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
5.0 Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.docx
5.1 Các chỉ số tài chính quan trọng trong phân tích báo cáo tài chính.docx
5.2 Hướng dẫn các bước phân tích báo cáo tài chính.docx
5.3 Hướng dẫn đọc và phân tích báo cáo tài chính.docx
5.4 Hướng dẫn Phân tích báo cáo tài chính.docx
5.5 Financial Statement Analysis.pptx
5.6 Excel of Financial Statement Analysis .xlsx
5.7 Income Statement Template.xlsx

VI. QUY TRÌNH – NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
01 Quy trình hạch toán mối quan hệ tiền mặt.doc
02 Quy trình mua hàng, nhập kho và thanh toán cho người bán.doc
03 Quy trình Kế toán dự phòng phải thu khó đòi.doc
04 Quy trình Kế toán bằng tiền mặt.doc
05 Quy trình Kế toán tiền gửi ngân hàng.doc
06 Quy trình Kế toán vay ngắn hạn.doc
07 Quy trình Kế toán vay dài hạn.doc
08 Quy trình Kế toán phải thu của khách hàng.doc
09 Quy trình Kế toán phải thu khác.doc
10 Quy trình Kế toán dự phòng phải trả.doc
11 Quy trình Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả.doc
12 Quy trình Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn.doc
13 Quy chế Kiểm toán nội bộ.doc
14 Quy chế chi tiêu nội bộ.doc
15 Quy trình tính lương và thanh toán lương theo tiêu chuẩn ISO.doc
16 Quy trình lập phiếu thu chi tại phòng Kế toán.doc
18 Quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng bằng tiền mặt theo tiêu chuẩn ISO.doc
19 Quy định về chứng từ thanh toán.doc
20 Quy lập báo cáo thuế VAT.doc
21 Hướng dẫn công việc hạch toán.doc
22 Quy định lập và lưu số kế toán.doc
01 Những quy định về kế toán nợ phải trả.doc
02 Kế toán vay ngắn hạn.doc
03 Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả.doc
04 Kế toán vay dài hạn.doc
05 Kế toán chi phí đi vay.doc
06 Kế toán phải trả người bán.doc
07 Kế toán phải trả nội bộ.doc
08 Kế toán chi phí phải trả.doc
01 Yêu cầu quản lý hàng tồn kho.doc
02 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho.doc
03 Vai trò của kế toán hàng tồn kho.doc
04 Xác định giá xuất hàng tồn khho.doc
05 Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho.doc
06 Hạch toán chi tiết hàng tồn kho.doc
07 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho.doc
08 Kế toán dự phòng hàng tồn kho.doc
6.2.1 Chế độ kế toán áp dụng năm 2019.docx
6.2.10 Nguyên tắc kế toán tài sản cố định.docx
6.2.11 Nguyên tắc kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.docx
6.2.12 Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu theo TT200 và TT133.docx
6.2.2 Các thuật ngữ kế toán thường gặp trong kế toán.docx
6.2.3 Nguyên tắc kế toán chi phí.docx
6.2.4 Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác.docx
6.2.5 Nguyên tắc kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh.docx
6.2.6 Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng theo TT200 và TT133.docx
6.2.7 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu theo TT200 và TT133.docx
6.2.8 Nguyên tắc kế toán nợ phải trả theo TT200 và TT133.docx
6.2.9 Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo TT200 và TT133.docx
Thông tư 133.doc
Thông tư 200.doc
Thông tư 74.doc
Thông tư 99.doc
EBOOK – CEO. Quản trị tài chính kế toán.docx
VIDEO – CEO. Quản trị tài chính kế toán.docx

—————

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online