Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRỰC KẾT NỐI VỚI CƠ QUAN ĐIỀU TRA, CƠ SỞ GIAM GIỮ

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRỰC KẾT NỐI VỚI CƠ QUAN ĐIỀU TRA, CƠ SỞ GIAM GIỮ

Trân trọng giới thiệu: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRỰC KẾT NỐI VỚI CƠ QUAN ĐIỀU TRA, CƠ SỞ GIAM GIỮ

Một Báo cáo của các chuyên gia UNDP phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng

Nội dung tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

 

 

Link PDF: BÁO CÁO

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online