Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2020

BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2020

” Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm định kỳ hàng năm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi sáu tháng hoặc một năm. Sáng kiến này được bắt đầu từ đầu năm 2018 và quÝ vị đang cầm trên tay số thứ tư trong chuỗi ấn phẩm này.

Trên cơ sở Ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội và nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, Báo cáo sẽ điểm lại một số quy định pháp luật đáng chú Ý trong năm 2020. Các quy định được lựa chọn để phân tích, bình luận trong báo cáo này dựa trên một số tiêu chí như có ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp tại Việt Nam, có điểm đặc biệt về phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề, hoặc mang tính điển hình về quy trình xây dựng, ban hành.

Ngoài ra, Báo cáo cũng sẽ chọn ra các vấn đề về pháp luật để phân tích, đánh giá. Đây là những vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh. Vấn đề của báo cáo năm nay sẽ là Những vấn đề còn vướng mắc trong các quy định về điều kiện gia nhập thị trường và Khung khổ pháp lý cho kinh tế số. ”

Tải báo cáo đầy đủ: BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2020

Bài viết liên quan