Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2018 và năm 2019

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2018 và năm 2019

Loạt báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm định kỳ hàng năm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi 6 tháng hoặc một năm. Sáng kiến này được bắt đầu từ đầu năm 2018

Trên cơ sở ý kiến phản ánh của doanh nghiệp, hiệp hội và nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, Báo cáo sẽ điểm lại những quy định pháp luật trong năm 2019 có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có phân tích, bình luận về các quy định, từ đó có thể nhận biết được góc nhìn của doanh nghiệp về các chính sách trong năm nay.

Ngoài ra, Báo cáo cũng sẽ chọn ra các vấn đề về pháp luật để phân tích, đánh giá. Đây là những vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh. Vấn đề của báo cáo năm nay sẽ là Đánh giá về hoạt động rà soát cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh năm 2019 và Rà soát về chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật về kinh doanh.

Báo cáo cố gắng cung cấp góc nhìn của doanh nghiệp đối với những vấn đề về quy định pháp luật, qua đó gửi gắm mong muốn, kỳ vọng của cộng đồng tới các nhà hoạch định chính sách.

Theo vibonline

Mời xem ấn phẩm năm 2019 và 2018 để tham khảo:
BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2018

BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2019

Bài viết liên quan