Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / 12 MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/03/2020 THEO NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

12 MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/03/2020 THEO NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

– Đối với cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức). Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp căn cứ quy định của Nghị định này và các quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp.

Tải file: 12 mẫu văn bản hành chính

 

Bài viết liên quan