Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN / QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA BỊ CÁO, NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ – NHỮNG BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

QUYỀN KHÁNG CÁO CỦA BỊ CÁO, NGƯỜI BÀO CHỮA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ – NHỮNG BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Tóm tắt:  Bài viết tập trung phân tích các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành về quyền kháng cáo của bị cáo và người bào chữa. Qua đó, bài viết chỉ ra những vấn đề vướng mắc trong quy định về quyền kháng cáo, thực tiễn áp dụng thủ tục kháng cáo và đề xuất giải pháp hoàn thiện nhằm bảo đảm cho quyền kháng cáo nói riêng và các quyền tố tụng nói chung của bị cáo và người bào chữa được thực thi hữu hiệu.

Abstract: The article focuses on analyzing the provisions of the Criminal Procedure Code 2015 and guiding documents on the right to appeal of accused and barristers. Thereby, the article not only points out the problems in the provisions on the right to appeal and the practical application of the appeal procedure but also proposes solutions to ensure the effective implementation of the right to appeal in particular and other procedural rights in general of the accused and barristers.

Từ khóa: Quyền kháng cáo của bị cáo; Quyền kháng cáo của người bào chữa; Cải cách tư pháp hình sự về kháng cáo.

Keywords: Right to appeal of the accused; Right to appeal of barristers; Criminal justice reform on appeals.

 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.[1] Chính vì vậy, quyền kháng cáo là một trong những quyền tố tụng quan trọng, được pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam ghi nhận và bảo đảm thực hiện để những chủ thể có quyền kháng cáo được bày tỏ sự phản đối của mình đối với một phần hoặc toàn bộ phán quyết thể hiện trong Bản án của Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật và là một trong những cơ sở pháp lý làm phát sinh thủ tục xét xử phúc thẩm.

Tuy nhiên, ở góc độ pháp luật tố tụng hình sự thì quyền kháng cáo của bị cáo vẫn còn nhiều điểm bất cập chưa được làm rõ, các quy định về quyền kháng cáo chưa được thống nhất, hơn nữa quyền kháng cáo của người bào chữa vẫn đang còn tồn tại những hạn chế nhất định. Về phương diện lý luận thì quyền kháng cáo của bị cáo và người bào chữa vẫn còn những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

Chính vì vậy, với đề tài này tác giả sẽ đi sâu phân tích quyền kháng cáo của bị cáo và người bào chữa, chỉ rõ những bất cập trong quy định và thực tiễn áp dụng để từ đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ tối đa quyền con người, quyền tố tụng của bị cáo, người bào chữa giai đoạn cải cách tư pháp đương đại.

 1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
 2. Khái quát quy định của pháp luật tố tụng hình sự về kháng cáo

Hiện nay, pháp luật về tố tụng hình sự Việt Nam chưa có bất điều khoản cụ thể nào giải thích nghĩa của “Kháng cáo”. Tuy nhiên, “Kháng cáo” có thể được hiểu là việc một người tham gia tố tụng hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự viết đơn hoặc trình bày trực tiếp với Tòa án về việc không đồng ý với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án và đề nghị Tòa án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm khi bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực.[2]

Và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 cũng đã nêu rõ đặc điểm của kháng cáo thông qua các quy định cụ thể như sau:

 • Về chủ thể có quyền kháng cáo

Chủ thể kháng cáo là những người tham gia tố tụng có quyền lợi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm mà theo quy định tại Điều 331 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 bao gồm:

 • Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm;
 • Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.
 • Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.

Ngoài ra, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa, bảo vệ.

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì “Bị cáo” được hiểu là người bị buộc tội, là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử[3]. Còn “Người bào chữa” là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.[4]

 • Đối tượng chịu tác động của kháng cáo

Pháp luật hiện hành không quy định đối tượng của kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm tại một điều luật nhất định. Nhưng căn cứ Điều 330, Điều 331 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì có thể thấy được đối tượng của kháng cáo gồm: Bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Quyết định sơ thẩm bị kháng cáo là quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ vụ án, quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo và quyết định khác của Tòa án cấp sơ thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, để đảm quyền lợi của bị cáo thì Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 vẫn cho phép bị cáo có quyền kháng cáo trong trường hợp bị cáo đang bị tạm giam và những bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân được thi hành ngay đã có hiệu lực pháp luật.[5]

 • Mục đích của kháng cáo

Theo quy định tại Điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì:“Tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị.”. Như vậy, mục đích của việc kháng cáo là để Tòa án cấp phúc thẩm phải xem xét lại những nội dung bị kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm nếu kháng cáo của người tham gia tố tụng đúng theo trình tự, thủ tục luật định.

 • Thời hạn kháng cáo

Đối với bản án sơ thẩm thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, trường hợp bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. Đối với quyết định sơ thẩm thời hạn kháng cáo là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.[6]

Việc kháng cáo quá thời hạn nêu trên vẫn được chấp nhận nếu có lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người kháng cáo không thể thực hiện được việc kháng cáo trong thời hạn. Cùng với đơn kháng cáo quá hạn thì người kháng cáo phải có bản tường trình về lý do kháng cáo quá hạn cùng chứng cứ, tài liệu, đồ vật kèm theo (nếu có) cho Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp sơ thẩm gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm để xem xét chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn.[7]

 1. Những bất cập trong việc thực hiện quyền kháng cáo của bị cáo và người bào chữa
  • Những bất cập chung trong việc thực hiện quyền kháng cáo
   • Thời hạn kháng cáo không đủ để xem xét toàn diện bản án bị kháng cáo

Như đã phân tích ở tại mục 4, phần I nêu trên, thời hạn kháng cáo mà pháp luật cho phép là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, trường hợp bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. Và theo Khoản 1 Điều 262 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì “Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị cáo, bị hại, Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa;…”.

Như vậy, pháp luật về tố tụng hình sự cho phép Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm gửi bản án trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án nhưng chỉ cho chủ thể thực hiện quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án là không hợp lý. Bởi lẽ:

Thứ nhất, đối tượng chịu tác động của việc kháng cáo là bản án mà không phải là nội dung tuyên án tại phiên tòa. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp Tòa án “Tuyên án một đằng, ra bản án một nẻo”, điển hình như:

 • Ngày 25/06/2009, Hội đồng xét xử Tòa án án nhân dân huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bá Độ 6 năm tù, bị cáo Huỳnh Ngọc Hân 5 năm tù và bị cáo Lê Quốc Huy 24 tháng tù cùng về tội “Hiếp dâm”. Song, sau khi tuyên án thì lại phát hành bản án có khung hình phạt khác với lúc tuyên án, cụ thể: Huỳnh Bá Độ 7 năm 6 tháng tù, Huỳnh Ngọc Hân 7 năm tù và Lê Quốc Huy 24 tháng tù.[8]
 • Phiên tòa sơ thẩm ngày 11/1/2019, tại Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Út 2 năm 3 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”, nhưng bản án lại thể hiện bị cáo Út bị TAND huyện Phú Lộc bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.[9]

Vì lý do này nên việc sử dụng ngày “tuyên án” để làm mốc thời gian kháng cáo “bản án” của Tòa án là không phù hợp, trường hợp nội dung bản án của Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm khác với nội dung tuyên án của Hội đồng xét xử thì quyền lợi của bị cáo sẽ không được đảm bảo nếu như bị cáo chưa thể tiếp cận kịp thời được bản án.

Thứ hai, không phải khi nào bị cáo cũng có đủ sức khỏe, tinh thần tỉnh táo để nghe và nhớ rõ toàn bộ nội dung tuyên án của Chủ tọa phiên tòa mà phải bằng cách trực tiếp đọc bản án thì mới có thể xem xét kỹ lưỡng lại toàn bộ đánh giá, nhận định và phán quyết của Hội đồng xét xử. Giả sử, đến ngày thứ 10, kể từ ngày tuyên án, Tòa án mới giao bản án cho bị cáo, người bào chữa thì khi đó bị cáo, người bào chữa chỉ có nhiều nhất là 05 ngày để đọc, nghiên cứu, xem xét toàn bộ nội dung của bản án. Thời hạn này còn chưa kể đến thời gian giao, nhận bản án, thời gian vận chuyển bản án bằng đường chuyển phát, thời gian viết kháng cáo…

Và việc bị cáo, người bào chữa chưa nhận được bản án hoặc chưa kịp tiếp cận bản án cũng không phải là lý do bất khả kháng hay trở ngại khách quan để Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm có thể xem xét chấp nhận kháng cáo quá hạn của bị cáo, người bào chữa, bởi mốc thời gian để thực hiện quyền kháng cáo là “kể từ ngày tuyên án”.

Chính vì vậy, thời gian 15 ngày, kể từ ngày tuyên án là chưa thực sự phù hợp và chưa đủ để bị cáo, người bào chữa có thể thực hiện quyền kháng cáo của mình đối với bản án của Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm.

 • Tồn tại sự mâu thuẫn trong cách xác định thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo

Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 xác định rõ “Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.”. Do đó, “ ngày tuyên án” ở đây có thể được xem là thời điểm bắt đầu của thời hạn kháng cáo.

Tuy nhiên, tại điểm a, tiểu mục 4, mục I Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lại có hướng dẫn như sau: Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuyên án hoặc ra quyết định trong trường hợp Viện kiểm sát, bị cáo, đương sự có mặt tại phiên toà hoặc là ngày bản án, quyết định được giao hoặc được niêm yết trong trường hợp bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên toà.”. Theo hướng dẫn này thì thời điểm bắt đầu của thời hạn kháng cáo sẽ là ngày tiếp theo của ngày Tòa tuyên án.

Vậy câu hỏi được đặt ra là: Thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo được xác định là ngày tuyên án hay ngày tiếp theo của ngày tuyên án?

Tác giả đưa ra một ví dụ cụ thể như sau: Ngày 10/2/2021, Toà án xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có mặt bị cáo A và cùng ngày tuyên án đối với bị cáo A. Trong trường hợp này:

 • Nếu áp dụng theo Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo là ngày tuyên án, tức ngày 10/02/2021 và thời điểm kết thúc là 24 giờ ngày 24/02/2021.
 • Nếu áp dụng theo điểm a, tiểu mục 4, mục I, Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP thì ngày 10/02/2021 là ngày xác định, thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo là 11/02/2021 và thời điểm kết thúc kháng cáo là 24 giờ ngày 25/02/2021.

Rõ ràng, có sự mâu thuẫn lớn giữa Bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành về thời điểm bắt đầu và kết thúc thời hạn kháng cáo. Mặc dù, có sự xê dịch chỉ 01 (một) ngày nhưng nó lại có các hậu quả pháp lý khác nhau và có thể dẫn đến trường hợp quá thời hạn để được thực hiện quyền kháng cáo hoặc có thể bị cáo, người bào chữa phải gửi hồ sơ kháng cáo quá hạn để được Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm xem xét chấp thuận hay không chấp thuận việc kháng cáo quá hạn.

Quyền kháng cáo của bị cáo, người bào chữa nói riêng và của chủ thể kháng cáo nói chung trong trường hợp này là chưa thực sự được đảm bảo. Liệu rằng, Tòa án nhân dân có thẩm quyền có chấp nhận quy định có lợi cho chủ thể kháng cáo về thời hạn kháng cáo theo hướng dẫn tại Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP hay không?

 • Cách thức hiện quyền kháng cáo của chủ thể chưa thực sự rõ ràng

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 cho phép chủ thể thực hiện quyền kháng cáo theo hai hình thức là đơn kháng cáo và trình bày kháng cáo trực tiếp tại Tòa án[10].

Quy định này nhằm đảm bảo quyền kháng cáo của chủ thể được thực hiện một cách linh hoạt, kịp thời, tuy nhiên một số vấn đề trong cách thức thực hiện quyền kháng cáo vẫn chưa thực sự rõ ràng, cụ thể:

Thứ nhất, nội dung kháng cáo chưa đồng nhất

Mặc dù quy định hai cách thức thực hiện quyền kháng cáo, nhưng tại Điều 332 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 chỉ quy định nội dung kháng cáo trong đơn kháng cáo mà không quy định nội dung kháng cáo trong biên bản được lập trực tiếp tại Tòa án. Nếu căn cứ theo nội dung biên bản quy định tại Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì ở hình thức trình bày trực tiếp tại tòa thì không bắt buộc người kháng cáo phải trình bày lý do kháng cáo. Vậy, cùng là hoạt động thực quyền kháng cáo nhưng nội dung kháng cáo ở hai hình thức lại chưa có được sự đồng nhất.

Thứ hai, kháng cáo quá hạn không được phép trình bày trực tiếp tại Tòa án

Kháng cáo trực tiếp tại Tòa án là một hình thức kháng cáo được pháp luật ghi nhận, do đó, xét về về nguyên tắc thì hình thức này cũng được thực hiện khi kháng cáo quá hạn. Trong khi đó, Điều 335 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 về kháng cáo quá hạn lại không hề nhắc đến trường hợp này. Đây là một thiếu sót trong quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 dẫn đến quyền kháng cáo quá hạn của chủ thể kháng cáo chưa được đảm bảo thực hiện trong trường cần thiết.

 • Bất cập trong quy định về quyền kháng cáo của bị cáo

Khoản 1 Điều 331 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định: “Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.”.  Và điểm b Khoản 3 Điều 333 của Bộ luật này cũng có nội dung “…Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải ghi rõ ngày nhận đơn và ký xác nhận vào đơn”.

Theo như quy định nêu trên thì việc kháng cáo của bị cáo khi bị tạm giam phải được thể hiện trong đơn kháng cáo mà không thể thực hiện trực tiếp tại Tòa án. Hơn nữa, ngoài chữ ký của Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ thì hiện nay pháp luật về tố tụng không có bất kỳ quy định nào thể hiện sự có mặt của người chứng kiến để chứng kiến việc kháng cáo của bị cáo là người không biết chữ.

Trong khi đó, hình thức trực tiếp kháng cáo tại Tòa án đối với bị cáo không biết chữ sẽ được lập biên bản, đồng thời có sự tham gia của người chứng kiến và chữ ký của người chứng kiến.[11] Như vậy, không những nội dung giữa các hình thức kháng cáo không đồng nhất mà còn có sự khác biệt trong cách thức đảm bảo ý chí về quyền kháng cáo của bị cáo không biết chữ. Thêm vào đó, nếu bị cáo đang bị tạm giam không biết chữ thì ai sẽ viết đơn kháng cáo cho bị cáo? Nếu không có người chứng kiến thì cơ sở nào để đảm bảo đơn kháng cáo thể hiện đúng yêu cầu của bị cáo?. Những vấn đề này hiện vẫn chưa được pháp luật về tố tụng hình sự quy định cụ thể.

 • Bất cập trong quy định về quyền kháng cáo của người bào chữa

Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 chỉ trao quyền kháng cáo cho người bào chữa để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa. Quyền kháng cáo của người bào chữa là quyền kháng cáo độc lập không phụ thuộc vào ý chí của bị cáo và người đại diện để nhằm bảo vệ quyền lợi cho người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất. Tuy nhiên, quy định này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, cụ thể:

 • Chỉ trao quyền kháng cáo của người bào chữa chỉ để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất là chưa đủ

Chưa đủ ở đây có nghĩa là “chưa đủ đối tượng”, bởi trên thực tế vẫn có rất nhiều người bị buộc tội cũng cần được bảo vệ quyền lợi như: người dân tộc thiểu số, người cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người cao tuổi. Đây là những đối tượng đa phần bị hạn chế trong việc tiếp cận và nắm bắt được các quy định của pháp luật nên rất khó có thể phát hiện ra các sai sót trong trong hoạt động tố tụng, trong bản án sơ thẩm để bị cáo có thể tự thực hiện quyền kháng cáo của mình. Hoặc những bị cáo bị kết án chung thân hoặc tử hình, bởi nếu có sai sót trong quá trình tố tụng mà bị cáo không thực hiện thủ tục kháng cáo đúng hạn thì có thể dẫn đến oan sai và thậm chí tước đoạt sinh mạng của một con người.

Ở pháp luật về Tố tụng hình sự của Cộng hòa Liên bang Đức thì người bào chữa có thể đưa ra biện pháp kháng cáo thay mặt cho bị cáo, nhưng không được trái với ý chí của bị cáo. Có thể thấy pháp luật Đức đang đề cao quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của bị cáo, việc kháng cáo có thể được thực hiện thông qua người bào chữa của bị cáo mà điều kiện duy nhất là chỉ cần không trái ý chí của bị cáo.[12]

Việc trao quyền kháng cáo không trái với ý chí của bị cáo cho người bào chữa như trên rất cần thiết, không những đảm bảo được quyền kháng cáo của người bào chữa, quyền và lợi ích của bị cáo – người bị buộc tội mà còn là sự tôn trọng, đề cao và phát huy được giá trị của người bào chữa trong hoạt động tố tụng.

 • Pháp luật chưa thống nhất cách hiểu về các bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất để người bào chữa thực hiện quyền kháng cáo

Hiện nay, có quan điểm cho rằng người dưới 18 tuổi nêu trên là người dưới 18 tuổi khi phạm tội, còn có quan điểm khác lại cho rằng 18 tuổi là tại thời điểm xét xử. Điều này dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng và vụ án dưới đây là một minh chứng:

Bị cáo N.D.L tại thời điểm phạm tội bị cáo dưới 18 tuổi, tại thời điểm vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm đã trên 18 tuổi và tại bản án Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã trao quyền kháng cáo cho người bào chữa của bị cáo. Sau đó, người bào chữa đã tiến hành thủ tục kháng cáo, tại phiên tòa phúc thẩm Vị đại diện viện kiểm sát và Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng việc người bào chữa kháng cáo là không đúng quy định nhưng xét nội dung và ý kiến của bị cáo là có căn cứ hợp lệ nên vụ án sẽ vẫn được tiếp tục xét xử. Tòa án cấp phúc thẩm cũng nhận định thêm “bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, nhận thức pháp luật còn hạn chế.”.[13]

Ngoài ra, để hiểu thế nào là người có nhược điểm về thể chất, người có nhược điểm về tâm thần thì hiện nay Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 không có quy định và cũng chưa có bất kỳ văn bản nào hướng dẫn. Có quan điểm cho rằng người có nhược điểm về thể chất là người bị mù, câm, điếc, tàn tật… còn hạn chế về tinh thần là không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi. Cũng có quan điểm cho rằng người có nhược điểm về thể chất, tâm thần là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi. Hơn nữa, nếu một người có biểu hiện như có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người nghiện ma túy hoặc chất kích thích khác nhưng chưa bị Tòa án tuyên bố là họ có khó khăn trong nhận thức và hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì có được coi là người có nhược điểm về thể chất, tâm thần không?

Việc xác định không đúng đối tượng hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quyền kháng cáo của người bào chữa bởi việc kháng cáo là cơ sở để phát sinh giai đoạn xét xử phúc thẩm nên phải kịp thời, đúng hạn và có ý nghĩa trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của bị cáo – người bị buộc tội.

 1. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quyền kháng cáo của bị cáo và người bào chữa

Mọi hoạt động trong lĩnh vực tư pháp hình sự đều trực tiếp tác động đến các quyền tự do dân chủ, thậm chí cả tinh thần, tính mạng của công dân. Mọi sai lầm dù lớn hay nhỏ xảy ra trong quá trình xử lý tội phạm và người phạm tội đều dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và có thể không thể khắc phục được.

Do đó, từ những bất cập đã phân tích ở trên, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo tốt nhất quyền kháng cáo của bị cáo và người bào chữa trong vụ án hình sự, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tăng thời hạn kháng cáo của bị cáo, người bào chữa đối với bản án của Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm trong trường hợp bị cáo trực tiếp tham gia phiên tòa, cụ thể “20 ngày, kể từ ngày tuyên án” hoặc “10 ngày kể từ ngày nhận được bản án của Tòa án” để đảm bảo bị cáo, người bào chữa có đủ thời gian để nghiên cứu, xem xét lại toàn bộ bản án bị kháng cáo.

          Thứ hai, thống nhất thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo và thời điểm kết thúc kháng cáo giữa Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và văn bản hướng dẫn. Thiết nghĩ, thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo nên được áp dụng là “kể từ ngày tiếp theo của ngày tuyên án”.

          Thứ ba, thống nhất nội dung kháng cáo qua hai hình thức kháng cáo là Đơn kháng cáo và trực tiếp tại Tòa án. Đồng thời, cho phép chủ thể kháng quá hạn được thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại Tòa án. Trường hợp người kháng cáo bị tạm giam không biết chữ thì Giám thị trại tạm giam sẽ là người viết đơn kháng cáo theo trình bày và ý chí của bị cáo, đồng thời phải có sự tham gia của người chứng kiến về việc viết kháng cáo và chữ ký của người chứng kiến trong Đơn kháng cáo.

          Thứ tư, ngoài người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất thì trao cho người bào chữa được quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dân tộc thiểu số, người cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người bị tuyên án chung thân hoặc tử hình. Còn đối với các bị cáo khác thì cho phép người bào chữa có quyền kháng cáo nếu được sự đồng ý, trao quyền của bị cáo.

          Thứ năm, ban hành văn bản hướng dẫn, giải thích về quy định liên quan đến “người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất”, cụ thể người dưới 18 tuổi là tại thời điểm phạm tội hay thời điểm vụ án được đưa ra xét xử? và thế nào là người có nhược điểm tâm thần hoặc thể chất? để từ đó người bào chữa có thể xác định đúng đối tượng pháp luật cho phép và kịp thời thực hiện quyền kháng cáo nhằm bảo vệ lợi ích cho thân chủ.

 • KẾT LUẬN

Từ những nội dung nêu trên, thiết nghĩ quyền kháng cáo của bị cáo, người bào chữa đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật không chỉ thể hiện bản chất nhân đạo và dân chủ của tố tụng hình sự, mà còn là phương tiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình và của người khác.

Xuất phát từ tinh thần đó, đòi hỏi pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam phải thực sự đảm bảo được quyền kháng cáo của bị cáo và  người bào chữa. Việc thay đổi, điều chỉnh các quy định của pháp luật về kháng cáo trong vụ án hình sự hiện nay là cấp thiết và góp phần đề cao thuộc tính nhân đạo, dân chủ, tiến bộ – một trong những thuộc tính quan trọng của hệ thống tư pháp hình sự hiện đại.

Tài liệu tham khảo:

[1] Khoản 1 Điều 31 Luật Hiến pháp năm 2013;

[2] Theo TS.Phạm Mạnh Hùng, Giáo trình Tố tụng hình sự Việt Nam, 2016, NXB Chính trị Quốc gia sự thật,trang 497;

[3] Xem thêm tại điểm đ Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

[4] Xem thêm tại Khoản 1 Điều 72 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

[5] Xem thêm tại Điều 363 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

[6] Xem thêm tại Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

[7] Xem thêm tại Điều 335 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

[8] Xem tại https://baogialai.com.vn/channel/1602/200909/chuyen-tuong-nhu-dua-tuyen-an-mot-dang-ban-hanh-ban-an-mot-neo-1906548/;

[9] Xem tại https://danviet.vn/hy-huu-toa-tuyen-an-mot-dang-ra-ban-an-mot-neo-77771008643.htm;

[10] Xem tại Khoản 1 Điều 332 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

[11] Xem tại Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

[12] Xem tại Điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự Cộng hòa Liên bang Đức;

[13] Xem tại https://plo.vn/phap-luat/toa-trao-sai-quyen-khang-cao-cho-luat-su-917428.html.

[14] Cù Hiền (2020), Tòa trao sai quyền kháng cáo cho luật sư, nguồn: https://plo.vn/phap-luat/toa-trao-sai-quyen-khang-cao-cho-luat-su-917428.html;

[15] Dương Tấn Thanh (2018), Một số bất cập của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 trong thực hiễn, nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2388;

[16] Hội đồng thẩm phán TANDTC (2005), Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ tư “xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội.

[17] Lê Văn Nhung (2009), Chuyện tưởng như đùa: Tuyên án một đằng, ban hành bản án một nẻo!, nguồn: https://baogialai.com.vn/channel/1602/200909/chuyen-tuong-nhu-dua-tuyen-an-mot-dang-ban-hanh-ban-an-mot-neo-1906548/;

[18] Mai Thanh Hiếu (2015), Hiệu lực của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, nguồn: http://fdvn.vn/luan-an-tien-si-hieu-luc-cua-khang-cao-khang-nghi-theo-thu-tuc-phuc-tham-trong-to-tung-hinh-su-viet-nam/;

[19] Phạm Mạnh Hùng (2016), Giáo trình Tố tụng hình sự Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia sự thật;

[20] Trần Hòe (2019), Hy hữu: Tòa tuyên án một đằng, ra bản án một nẻo; nguồn: https://danviet.vn/hy-huu-toa-tuyen-an-mot-dang-ra-ban-an-mot-neo-77771008643.htm

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online