Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập

GÓC LUẬN ÁN: LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

“Pháp luật đi ều chỉnh QHLĐ của NLĐ nước ngoài là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học như: quản lý học, quản trị học, kinh tế học, xã hội học, … nhưng trong chuyên ngành đào tạo tiến sĩ luật học, luận án chỉ nghiên cứu dưới góc…

GÓC LUẬN ÁN: LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

“Phân tích chính sách là vấn đề phức tạp và có tính đa diện, đa chiều; có thể hiểu phân tích chính sách ở góc độ của một ngành khoa học xã hội, một phương tiện tổng hợp thông tin hay là một hoạt động gắn với quá trình cụ thể. Với chuyên ngành l…

CHIẾC LEXUS VÀ CÂY Ô LIU

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “”CHIẾC LEXUS VÀ CÂY Ô LIU” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH. Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đíc…

Contract Law (Cavendish)

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “”Contract Law (Cavendish)” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH. Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đíc…

CAPITALISM, SOCIALISM AND DEMOCRACY

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “CAPITALISM, SOCIALISM AND DEMOCRACY “ trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH. Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi ch…

ASIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “”ASIAN YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH. Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ…

An Assessment of Air Force Data on Contract Expenditures

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “An Assessment of Air Force Data on Contract Expenditures” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH. Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN…

BANK OFFICERS HANDBOOK OF COMMERCIAL BANKING LAW WITHIN THE UNITED STATES

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “”BANK OFFICERS HANDBOOK OF COMMERCIAL BANKING LAW WITHIN THE UNITED STATES” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH. Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của cá…

ANTITRUST LAW AND ECONOMICS

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “ANTITRUST LAW AND ECONOMICS” trong Dự án MỖI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH. Nội dung sách và các tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của FDVN, chúng tôi chia sẻ với mục đ…
Hỗ trợ online