Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập

BÁO CÁO DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH NĂM 2020

” Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm định kỳ hàng năm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi sáu tháng hoặc một năm. Sáng kiến này được bắt đầ…

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA TẠI ĐẠI HỌC LUẬT HUẾ ” KỸ NĂNG TRONG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG”

Với mục tiêu nhằm trao đổi, chia sẻ tri thức học thuật và thực tiễn vận dụng các kỹ năng trong đào tạo cử nhân Luật và Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp cùng công ty Luật FDVN và công ty Luật Công Khánh tổ chức Hội thảo khoa học…
Hỗ trợ online